Socialinių-edukacinių iniciatyvų centras PLIUS (Lietuva) daugiausia dėmesio skiria įvairių etninių ir kitų socialinių grupių kultūrinės įvairovės ir tolerancijos ugdymui, demokratinėms vertybėms, daugiakultūriniam dialogui ir pilietinei atsakomybei. SEI taip pat siekia sukurti geresnes Lietuvoje gyvenančių imigrantų ir pabėgėlių integracijos sąlygas teikiant įvairias konsultacijas ir lietuvių kalbos kursus. Kontaktai: sei.plius@gmail.com

 

 

Make it Better (Portugalija) siekia plėtoti demokratišką visuomenę, užtikrinti ekonominę, socialinę, aplinkosaugos ir kultūrinę raidą, susijusią su moraliniais solidarumo ir teisingumo principais, ir kitomis vertybėmis ir jų vystymu. Kontaktai: info@mibworld.org

 

 

Socialinės ir ekonominės raidos institutas (Lenkija) siekia sukurti palankias sąlygas plėtoti neformalųjį švietimą ir skleisti mokymosi visą gyvenimą koncepciją. Jo tikslai realizuojami vykdant švietimo veiklą, kuria siekiama skatinti visų šioje srityje dirbančių grupių ir institucijų socialinį ir pilietinį aktyvumą. Instituto veikla orientuota į kovą su diskriminacija ir į tarpkultūrinį švietimą. Kontaktai: biuro@irse.pl

 

 

Ecos do Sur (Ispanija) teikia informaciją ir organizuoja mokymus migrantams, skatindami jų socialinę įtrauktį, asmeninę ir šeimos plėtrą, užtikrindami sveikatos priežiūrą, ugdydami jų pilietiškumą, tarpkultūrinio supratimą. Jų veikla apima: diskusijų skatinimą ir dalijimąsi patirtimi apie naujas technologijas, jų naudojimą ir plėtrą, lygias galimybes, studijų ir darbo metodus bei migraciją. Kontaktai: ong@ecosdosur.org

 

 

 

EURO (Italija) siekia skatinti ir įgyvendinti vietinės visuomenės plėtros projektus Sicilijoje. Organizacija siekia kurti ir palaikyti santykius su valstybinėmis ir privačiomis įstaigomis tiek Italijoje, tiek užsienyje. Ji glaudžiai bendradarbiauja su kitomis socialinėmis institucijomis, siekdama suteikti jaunimui neformaliojo švietimo galimybes. Kontaktai: info@associazioneeuro.org

 

 

 

 

Social-educational initiative centre PLUS

sei.plius@gmail.com

Make it Better

info@mibworld.org

Ecos do Sur

ong@ecosdosur.org

 

 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.

 

© Copyright 2017-18 Wszystkie prawa zastrzeżone.