Bokštas

Migrantų verslumas ir užimtumas

TIKSLAS

Seminaru norima:

 • identifikuoti imigrantų integracijos klausimus;
 • pasiekti, kad dalyviai pajaustų sunkumus, su kuriais imigrantai susiduria integruojant juos į priimančiąją šalį;
 • paskatinti supratimą, kaip išorės sąlygos gali daryti teigiamą ir neigiamą poveikį;
 • paskatinti supratimą, kaip svarbu turėti aiškų tikslą;
 • ugdyti atsparumą ir ryžtą;
 • kurti kritinės analizės įgūdžius.

 

NUMATOMI REZULTATAI

Po seminaro dalyviai gebės labiau suprasti imigrantų integracijos proceso sunkumus priimančiojoje šalyje ir pajusti empatiją tiems, kurie yra šioje pozicijoje. Kadangi šis seminaras yra pagrįstas vaidmenų žaidimu, dalyviai atliks tam tikrus vaidmenis ir patys galės pajausti, kaip jaučiasi kiti. Taip pat tikimasi, kad dalyviai supras, kad išoriniai veiksniai, aplinka, labai įtakoja situaciją, o tai yra svarbu turėti omenyje ir išlikti atspariems, siekiant savo išsikeltų tikslų.

 

TIKSLINĖ GRUPĖ

Visos soc. grupės / visuomenė

Paaugliai, jaunuoliai

Dalyvių skaičius: 15 - 30

 

SUDĖTINGUMAS

 

Reikalingų kompetencijų lygis - 3

Darbo apimtis scenarijaus parengimui ir įgyvendinimui - 2

Numatomos bendros išlaidos - 1

 

TRUKMĖ

1 val. 30 min.

 

VIETA

- Vienas didelis kambarys su dviem visiškai atskiromis erdvėmis;

- Kėdės (po vieną žmogui) išdėliotos “U” raidės forma;

- Du stalai pastatyti abiejose kambario pusėse;

- Dvi kėdės (po vieną prie kiekvieno stalo).

 

MEDŽIAGA

- Magnetinė arba paprasta lenta;

- Popierius;

- Žymekliai (markeriai);

- 40 vnt. nedidelio dydžio degtukų dėžučių (4,5 cm x 3,5 cm x 1,5 cm) (šie matmenys yra tik orientaciniai);

- Du raiščiai akims užrišti ar uždengti;

- Instrukcijų kopijos pagrindiniams veikėjams (1 priedas ir 3 priedas);

- 6 instrukcijų kortelės antriniams veikėjams (2 priedas ir 4 priedas);

- Laikrodis su chronometru ir laikmačiu.

 

PASIRUOŠIMAS

Fasilitatorius turi pasiruošti seminaro įgyvendinimo erdvę: kiekvienoje kambario pusėje pastatyti po stalą ir po viena kėdę bei mangnetinę ar paprastą lentą, kad būtų gerai matoma iš abiejų pusių. Ant kiekvieno stalo fasilitatorius padeda degtukų dežutės. Fasilitatorius turi atsispausdinti 8 instrukcijų korteles: 2 instrukcijų korteles “imigrantams" (1 priedas ir 3 priedas) ir 6 instrukcijų korteles “veikėjams" (2 priedas ir 4 priedas).

 

ĮGYVENDINIMAS

ĮVADAS

Pristatomas seminatas: fasilitatorius, dalyviai, tikslai ir eiga.

Trumpas vaidmenų žaidimo paaiškinimas. Bus 2 imigrantai, kurie sieks įsikurti priimančioje šalyje. (trukmė - 15 min)

UŽDUOTYS

Vaidmenų žaidimas “Bokštas” (trukmė - 30 min)

 

Fasilitatorius paaiškina pagrindinius žaidimo aspektus dalyviams. Jis/ji nurodo, kad tai yra vaidmenų žaidimas, ir bus du imigrantai, kurie sieks įsikurti priimančiojoje šalyje. Jis / ji pakviečia du savanorius, kurie neprieštarauja, kad jiems būtų laikinai raiščiu užrištos akys, kad jie nematytų, kas toliau vyks kambaryje. (trukmė - 5 min.)

Šiems savanoriams fasilitatorius įteikia po instrukcijos kortelę ir paprašo už kambario durų susipažinti su jiems skirtu vaidmeniu. (trukmė - 10 min.)

Tuo tarpu fasilitatorius paaiškina kitiems dalyviams, kokia bus šios užuoties eiga:

 

- Kiekvienas savanoris, laukiantis už durų, yra imigrantas, kuris stengiasi įsikurti priimančiojoje šalyje. Abu iš jų tures pastatyti po bokštą iš jiems duotų degtukų dėžučių. Degtukų dėžutės yra skirtingi jo integracijos etapai/aspektai (darbas, mokykla, šeima, pinigai, komunikacija kitos šalies kalba, oficialūs dokumentai, gyvenamoji vieta / namai, kaimynystė, paramos tinklai). Nepaisant to, kad kai kurie iš šių aspektų yra svarbesni už kitus, visi jie yra svarbus pagrindas bokšto statybai ir pastatymas bokšto iš šių degtukų dėžučių reikš sėkmimngą integraciją. Kiekvienas imigrantas turi sudėti į bokštą iš ne mažiau kaip 7 degtukų dėžučių, nes tai atspindi pagrindinius reikalavimus jam likti šalyje. Tik po 7 metų imigrantas turi teisę likti ir pradėti gyvenimą toje šalyje. Kiekvienos degtukų dėžutės “įmontavimas” į bokštą reiškia jo gilesnę integraciją.

 

- Šis žaidimas turi du skirtingus etapus. Pirmajame etape 2 savanoriai atliks aukščiau paaiškintą užduotį per 10 min.. Antrame etape jie turės pakartoti užduotį nežinodami, kad dabar joje dalyvaus ir kiti veikėjai, atliekantys skirtingus vaidmenis.

 

Tada fasilitatorius pakviečia 6 savanorius vaidmenims atlikti ir jiems perduoda susipažinimui instrukcijų korteles. Savanoriai turi išstudijuoti savo vaidmenis ir būti pasirengę įsitraukti į žaidimą, kai fasilitatorius juos pakviečia. Fasilitatorius turi paaiškinti, kad jų vaidmuo bus bendrauti su imigrantais (3 asm. su vienu imigrantu ir 3 asm. su kitu) pagal jiems intrukcijų kortelėse suteiktas roles, bet jie negali jokiomis aplinkybėmis liesti imigranto ar jo medžiagų (išskyrus tuos atvejus, kai patys imigrantai jiems perduoda degtukų dėžutę).

Likę dalyviai yra stebėtojai, kurie turi stebėti, kad viskas vyktų pagal taisykles prie kiekvieno stalo. Jei yra daug dalyvių, fasilitatorius gali padalinti grupę į dvi grupes ir kiekvieną iš grupių paskirti atitinkamo stalo stebėtojais.

 

1 etapas

 

Fasilitatorius pakviečia abu savanorius į kambarį ir nukreipia juos atsisėsti prie stalų. Jis paaiškina (ką jie jau ir sužinojo iš savo instrukcijų kortelių), kad išdėstytos degtukų dėžutės, kurios bus jų bokšto pagrindu, reiškia jų integracijos procesus priimančiojoje šalyje. Šias dėžutes jie turi sustatyti į bokštą (viena ant kito), kas reikš jų sėkminga integraciją ir gyvenimą toje šalyje. Fasilitatorius turi priminti, kad bokštas turi būti pastatytas iš ne mažiau 7 degtukų dėžučių, jų gali būti ir daugiau – kiekviena degtukų dėžutė, “įmontuota” į bokštą atsispindės jų gilesnę integraciją. Fasilitatorius paaiškina, kad imigrantams degtukų dėžutes reikės sudėlioti į bokštą užrištomis akimis, naudojant kairę ranką – dešiniarankiams arba dešinę – kariarankiams. Visa tai turės būti padaryta per 8 min.

 

Fasilitatorius paprašo imigrantų nusistatyti skaičių iš kiek degtukų dėžučių bus pastatytas jų bokštas, kurį jie galvoja pasiekti. Imigrantai patys nusistato savo tikslus. Lentoje fasilitatorius nubraižo lentelę, skirtą pažymėti kiekvieno imigranto pasiektiems rodikliams. Lentelėje po kiekvieno imigranto vardu turi būti dvi eilutės: viena jų nurodo imigranto planuojamus rezultatus, kitoje bus pažymėti realiai atitinkamo imigranto pasiekti rezultatai. Tuomet imigrantams užrišamos akys ir prasideda žaidimas. Pasibaigus laikui, fasilitatorius paprašo žaidėjų sustoti ir nedaryti daugiau jokio judesio, atsidengti akis ir suskaičiuoti iš kiek degtukų dėžučių yra sudarytas jų bokštas. Pasiektas skaičius užfiksuojamas lentoje. (trukmė – 8 min.)

 

Tada fasilitatorius informuoja imigrantus, kad jie turės antrą šansą pagerinti savo rezultatus. Pirmasis kartas buvo tik bandomasis, kad jie suprastų, kaip tai daroma užrištomis akimis ir su neišlavinta ranka. Dabar jie turės antrą galimybę ir daugiau laiko užduočiai įvykdyti – t.y. 12 min.

 

Tuomet fasilitatorius nubraižo antrą lentelę, skirtą antram etapui ir pažymi joje skaičius, kuriuos kiekvienas emigrantas nusistato sau pasiekti. Emingrantu akys vėl užrišamos raiščiu.

 

2 etapas

 

Per pirmąsias 2 minutes žaidimas vyksta kaip pirmame etape, nieko skirtingo neįvyksta. Tačiau tuomet fasilitatorius pasirenka po vieną savanorį-veikėją ir atveda juos prie atitinkamo imigranto stalo. Kiekvienas iš jų turi toliau vykdyti savo vaidmenį. Jie turi siekti, kad imigrantas suprastų, kas jie tokie yra. Savo vaimenį jie turi atlikti pagal instrukcijas nurodytas kortelėse. Tokiu būdu fasilitatorius atveda prie kiekvieno fasilitatorius stalo vis po vieną jam skirtą savanorį, suteikdamas pakankamai laiko, kad imigrantas, būdamas užrištomis akimis, suprastų, kad aplink jį yra skirtingus vaidmenis atliekantys asmenys, kurie atlieka skirtingas roles, todėl elgiasi skirtingai ir atlieka skirtingus veiksmus bei reaguoja į skirtingas nuorodas. Labai svarbu, kad imigrantai atpažintų ir atskirtų tuos asmenis, kurie siekia jam padėti, o kurie priešingai – siekia jį klaidinti ar trukdyti. (trukmė - 12 min)

Pasibaigus laikui, fasilitatorius nurodo dalyviams sustoti ir daugiau nedaryti jokio judesio. Imigrantai turi atsirišti akis ir suskaičiuoti iš kiek degtukų dėžučių yra sudarytas jų bokštas. Šie skaičiai yra užfiksuojami lentoje.

Fasilitatorius palygina rezultatus tarp imigrantų bei rezultatus, pasiektus skirtinguose etapuose. Fasilitatorius paskelbia žaidimo laimėtoją kiekvienam etapui ir nurodo dalyviams grįžti į savo vietas seminaro aptarimui. (trukmė - 5 min)

 

APIBENDRINIMAS

Seminaro aptarimo metu fasilitatorius paprašo dalyvių pasisakyti žemiau nurodytais klausimais, kreipdamasis pagal tokią seką: pirma pasisako imigrantai, po to kiti veikėjai, o tada likusi grupė (stebėtojai) (trukmė - 30 min)

 

Klausimai imigrantams:

 

Apie pirmą etapą:

 • Kas buvo sunku?
 • Ar jūs turėjote strategiją tikslo pasiekimui?
 • Kas padėjo, o kas jums kliudė?
 • Ar buvo pakankakai laiko?
 • Kaip jūs pasijautėte išgirdę, kad bus ir antra galimybė?
 • Kaip jūs jautėtės negalėdami matyti bei naudotis savo išlavinta ranka?
 • Apie antrą etapą:
 • Ar jūs jautėtes labiau pasitikintys savimi nei pirmame etape?
 • Kaip jūs pasijautėte supratę, kad žaidimo taisyklės dabar pasikeitė ir jūs nesate vieni?
 • Ar jūs turėjote nuojautą, ko šie asmenys nori iš jūsų? Ar tai padėjo atliekant užduotį ar, atvirkščiai, blogino situaciją?

 

Klausimai veikėjams (tie patys klausimai užduodami kiekvienam veikėjui):

 • Koks buvo tavo vaidmuo? (Padėti ar apsunkinti imigranto darbą?)
 • Kaip tu jauteisi savo rolėje? (Gerai, blogai, dviprasmiškai)
 • Buvo sunku ar lengva atlikti savo vaidmenį?  Kaip tau jį pavyko atlikti?

 

Klausimai stebėtojams:

 

Apie pirmą etapą:

 • Kaip jums atrodo, kaip jautėsi imigrantai? Buvo sutrikę ar pasitikintys savimi, entuziastingi ar skeptiški, susikoncentravę ar išssiblaškę?
 • Apie antrą etapą:
 • Ar atsiradus kitiems asmenims imingrantai atrodė taip pat motyvuoti ar jums pasirodė, kad jie nusivylė ir panoro viską mesti? Ar imigrantai parodė pyktį ar neviltį? Ar jie buvo ramūs ar nervingi?
 • Ar imigrantams pavyko pasiekti savo tikslus? Kas jiems padėjo, o kas sutrukdė?
 • O kaip veikėjai – ar visi jie atliko savo vaimenį iki pabaigos ar ėmė jį keisti ir adaptuoti?

 

Pasiūlymai apmastymams / Paralelizmas prieš realybę:

 • Ar dalyviai (imigrantai ir kiti veikėjai) yra patyrę panašią situaciją, kai išoriniai veiksniai jiems padėdavo ar kenkdavo?
 • Ar pažįstate imigrantų, kurie atvyko į priimančiąją šalį ir įveikė sunkias situacijas? Kaip jie tai sugebėjo?
 • Ar manote, kad imigrantai taip pat kai kuriais atvejais jaučiasi "neįgalūs" atvykę į kitą šalį?
 • Ar jūs esate buvę vaidmenyje tų asmenų, kurie priima imigrantus (vietos gyventojai, pareigųnai, bendraujantys imigrantais)?
 • Kas gali būti daroma, kad imigrantams taptų lengviau integruotis?

 

PAGALBINĖS PRIEMONĖS

− Dalyvių sąrašas;

− Seminaro vertinimas: 5 rankos pirštai: (trukmė - 15 min)

− Nykštys – kas pavyko puikiai?

− Rodomasis pirštas: į ką reikia atkreipti dėmesį (kas buvo gerai ar blogai)?

− Vidurinysis pirštas: kas buvo tikrai blogai?

− Bevardis pirštas: koks buvo mano santykis su kitais dalyviais (grupe)?

− Mažasis pirštas: ko pritrūko?

 

ĮKVĖPIMAS

History of migration: IOM International Organisation for Migration: Migration and history: http://www.rcmvs.org/documentos/IOM_EMM/v1/V1S03_CM.pdf

For the creation of caviardage:

https://www.caviardage.it

http://www.foundpoetryreview.com/about-found-poetry/

https://4ravens.wordpress.com/2009/02/07/found-poetry-prompt/

 

IDĖJOS

Mažesnėse grupėse šį žaidimą galima atlikti tik su vienu imigrantu ir 3 veikėjais. Veikėjų vaidmuo gali būti keičiamas, pritaikant prie mokymų koncepcijos.

Šis vaidmenų žaidimas taip pat gali būti naudojamas pabrėžti kliūtis, pradedant verslą apskritai, neatsižvelgiant į papildomus sunkumus, su kuriais susiduria imigrantai, todėl gali būti įtrauktas į verslumo įgūdžių mokymo programą.

 

PRIEDAI

Priedas 1: Kortelė su instrukcija imigrantui „Ilyna”

Priedas 2: Kortelės su instrukcijomis Ilynos veikėjams

Priedas 3: Kortelė su instrukcija imigrantui „Muhamedas”

Priedas  4: Kortelės su instrukcijomis Muhamedo veikėjams

 

Parengė Make it Better

ITE

 

 

 

Social-educational initiative centre PLUS

sei.plius@gmail.com

Make it Better

info@mibworld.org

Ecos do Sur

ong@ecosdosur.org

 

 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.

 

© Copyright 2017-18 Wszystkie prawa zastrzeżone.